Allmänna försäljningsvillkor för Flowlow

Allmänna försäljningsvillkor för Flowlow

Denna version av de allmänna villkoren ersätter alla tidigare versioner

De allmänna villkoren som finns häri ska gälla för alla Business-to-Business-transaktioner som görs av Flowlow för att sälja varor och tjänster till kunden. Eventuella ytterligare eller andra villkor kan endast vara giltiga om de är skriftliga och accepterade av båda parter.

1. Försäljningen

1.1. Beställningar kan endast accepteras om Kunden är godkänd och etablerad hos Flowlow. Kunden ansvarar för att tillhandahålla all relevant och nödvändig information för att genomföra en juridisk affärsrelation och för att hålla denna information uppdaterad. Flowlow kan inte hållas ansvarigt för saknad eller felaktig information.

1.2. Eventuell beställning av kunden, oavsett om en deposition har betalats, är beroende av tillgänglighet och är inte bindande för flowlow i det fall att produkterna inte kan erhållas.

1.3. Alla försäljningar omfattas av villkoren häri och är slutgiltiga. Kunden får aldrig returnera produkterna om de inte visar sig vara defekta eller på annat sätt felaktiga.

1.4. Alla beställningar är bindande och kan inte annulleras om inte specifikt överenskommits med en auktoriserad representant för Flowlow.

1.5. Om kunden avbryter en beställning har Flowlow rätt att ta ut en avgift på 20 % av beställningen.

1.6. Genom att acceptera produkterna anses kunden ha accepterat de villkor som anges på fakturan eller eventuella andra efterföljande dokument från Flowlow.

1.7. De villkor som anges häri kan i vissa fall komma i konflikt med vissa villkor som anges i inköpsorder eller andra dokument eller meddelanden från kunden. Detta ska inte betraktas som ett avstående från någon av villkoren häri. En vederbörligen auktoriserad chef för Flowlow måste acceptera alla ändringar av villkoren som anges häri innan de blir bindande för Entertainment Trading.

2. Priser

2.1. Alla priser är angivna i DKK, om inget annat tydligt anges, och är exklusive skatter och frakt.

2.2. Kunden betalar ett pris baserat på Flowlows officiella prislista, om inte annat pris avtalats skriftligen. Den officiella prislistan finns tillgänglig på begäran från Flowlow.

2.3. Alla priser kan ändras utan föregående meddelande. Flowlow har rätt att ändra priset fram till leveransdagen om oförutsedda kostnader uppstår till följd av en höjning av växelkursen eller andra avgifter som ligger utanför Flowlows kontroll.

3. Vagn

3.1. Transport ska utföras av gemensam transportör på kundens risk och bekostnad. Fraktkostnader läggs på alla angivna priser och läggs till på fakturan, om inte annat avtalats.

3.2. Delleveranser är föremål för alla fraktkostnader.

4. Betalningsvillkor

4.1. Om inget annat avtalats är standardbetalningsvillkoren: postförskott eller banköverföring i förskott.

4.2. Vid försenad betalning gäller den av Danmarks Nationalbank fastställda ränta pr månad.

4.3. Flowlow kan, efter eget gottfinnande, välja att faktorisera eller sälja vilken faktura som helst, och det därtill knutna anspråket, till ett utsett finansiellt tjänsteföretag. Kunden ska vederbörligen underrättas om kravet har faktoriserats eller sålts, varefter fakturan endast kan regleras genom betalning till utsett finansbolag. Sen betalning av en såld faktura kommer att medföra avgifter och/eller ränta i enlighet med normal praxis för det utsedda finansiella företaget.

4.4. Eventuellt saldo som uppstår på grund av kreditnotor utfärdade till förmån för Kunden kan inte betalas ut utan kommer att placeras på nästa faktura.

4.5. Flowlow ansöker om kreditförsäkring för varje kund och bestämmer kreditgränsen från försäkringsskyddet. De kunder som omfattas av kreditförsäkring kommer att stå under daglig tillsyn och försäkringsskyddet kan höjas eller ändras när som helst.

4.6. Om kunden inte kan försäkras ska kunden betala i förskott, ställa bankgaranti eller ställa moderbolagsgaranti. Kunden betalar kostnaderna för att ställa bankgarantin.

5. Äganderätten till varorna

5.1. Flowlow reserverar och behåller äganderätten till de levererade varorna under de villkor som anges häri tills Flowlow erhåller alla utestående betalningar från Kunden. Kunden ansvarar för att teckna försäkring för varan och hålla varorna försäkrade tills betalningen är fullgjord.

6. Leverans och risk för förlust

6.1. Eventuell leveranstid är endast ungefärlig och baserad på villkoren vid tidpunkten för kundens beställning. Om inte annat överenskommits är leveransen komplett vid överlåtelse av innehavet till en gemensam fraktförare, från fabrik, där all risk för förlust, skada eller förstörelse av varan övergår till kunden om den skickas på kundens bekostnad och risk. Vid sändning på Flowlows bekostnad och risk ligger risken för förlust, skada eller förstörelse av varan hos Flowlow fram till leverans till överenskommen destination.

6.2. Om inte annat avtalats skriftligen, kommer leveransmetoden att vara enligt Flowlows gottfinnande.

6.3. Flowlow kommer att göra delleveranser när det är möjligt och kommer att utfärda fakturor för delleveranser. Kunden kan ställa in ett lägsta ordervärde som måste uppfyllas innan delleveranser kommer att göras.

7. Force majeure

7.1. Flowlow kommer att göra allt för att slutföra försändelsen, men är inte ansvarigt för förlust eller skada eller för förseningar i en leverans som uppstår på grund av omständigheter utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till brand, Guds handlingar och myndigheters handlingar eller efterlevnad av myndigheter regler eller förordningar.

8. Garanti

8.1. Om inget annat avtalats skriftligen, garanterar Flowlow de varor som säljs häri mot defekter i deras normala användning som enbart beror på material- eller tillverkningsfel. Eventuell garanti som ges till Flowlow av dess leverantör ska vidarebefordras till kunden i enlighet med villkoren i sådan garanti.

8.2. Ingen garanti förlängd av Flowlow gäller för föremål som är defekta på grund av felaktig användning, försummelse, felaktig installation, lödning eller olycka, eller för föremål som säljs som "begagnade".

8.3. Kunden är skyldig att kontrollera varan vid mottagandet och att rapportera eventuella reklamationer i rätt tid och inom tre (3) dagar efter mottagandet av varan.

8.4. Ovanstående garanti och kundens exklusiva gottgörelse nedan kommer att vara en återbetalning av kundens köp baserat på marknadspriset på dagen för mottagandet av produkterna.

9. Ansvar

9.1. Förutom kundens enda och exklusiva gottgörelse som anges i avsnitt 8, ska Flowlow inte ha något ansvar eller någon skyldighet gentemot kunden eller någon person för något anspråk, förlust, skada eller kostnad av något slag som helt eller delvis orsakas – direkt eller indirekt – av orsaken till att produkterna är otillräckliga för något syfte, eventuella defekter eller defekter i någon av produkterna, oavsett om de täcks av garantin eller inte, användningen eller prestanda för någon av produkterna, och avbrott eller förlust av tjänsteanvändning eller prestanda av produkterna per någon speciell, direkt, indirekt eller följdskada eller förlust utan begränsning, personskada eller förlust av affärer eller vinst eller annan skada, oavsett om kunden har informerat Entertainment Trading om möjligheten eller sannolikheten för sådan skada eller förlust eller någon annan skada eller förlust.

9.2. Kunden samtycker till att hålla och hålla Flowlow skadeslös från alla ansvar, förluster, kostnader eller skador som beskrivs i klausulen, förutom de enda och exklusiva gottgörelser som anges i avsnitt 8, från anspråk från någon part eller parter (inklusive utan begränsningar). , anspråk från kundens kund, anställda och liknande) för personskada eller dödsfall eller skada på egendom (materiella och immateriella) till följd av existensen eller användningen av produkterna eller något fel i produkterna, oavsett om sådant ansvar, förlust eller inte, kostnader . skada som uppstår helt eller delvis från någon faktisk eller påstådd handling eller underlåtenhet från Flowlow, dess anställda, leverantörer eller leverantörer, eller från något fel i produkterna;

9.3. Flowlow förbehåller sig rätten att kreditera värdet av varor som befunnits vara defekta enligt garantivillkoren. Garantin tillhandahålls på de uttryckliga villkoren att (1) omedelbart skriftligt meddelande om eventuella defekter måste ges till Flowlow och (2) Flowlow-inspektion avslöjar kundens anspråk på att vara giltigt enligt garantivillkoren.

9.4. Användningen av bilder från vår bildbank sker på egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar och kan inte hållas ansvariga för eventuella upphovsrättsanspråk som du kan få från någon upphovsrättsinnehavare.

10. Ansvarsbegränsningar

10.1. Flowlow ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för förlust av användning, intäkt, vinst, sedvänja eller några direkta, indirekta, följdskador eller straffskador som uppstår till följd av, i samband med eller till följd av försäljning eller användning av varor som levererats i enlighet med Överenskommelsen.

11. Avslöjande

11.1. Eventuella avtal, beställningar, priser eller teknisk information som tillhandahålls av Flowlow till kunden i samband med en försäljning av varor ska behandlas som konfidentiellt och ska inte lämnas ut till någon tredje part eller tredje part.

12. Jurisdiktion och tillämplig lag

12.1. Dessa allmänna villkor är föremål för dansk lag.

12.2. Varje tvist som uppstår från eller hänför sig till dessa allmänna villkor måste avgöras genom skiljedom vid det danska skiljedomsinstitutet i enlighet med det danska skiljedomsinstitutets regler.